ເຄສເຊັດທົດສອບໄວແອນຕິເຈນຂອງ COVID-19 (ນໍ້າລາຍ)-ແບບ Lollipop