ເຄສເຊັດທົດສອບໄວແອນຕິເຈນຂອງ COVID-19(ນໍ້າລາຍ)-ແບບປົກກະຕິ